Wytwarzane przez nas Sorbenty charakteryzują się najwyższą czystością oczyszczania spalin ze związków siarki oraz tlenków siarki SO2, które powstają w procesach spalania węgla kamiennego, brunatnego. Proponowanych typów instalacji odsiarczania spalin (IOS) nieustannie wzrasta.

Stosowane są procesy absorpcji i adsorpcji , zwykle połączone reakcją chemiczną. Liczne proponowane procesy dzieli się m.in. na 3 klasy, zależnie od sposobu postępowania z produktami, wytwarzanymi w instalacji odsiarczania.

Wyodrębnia się metody:

  • odpadowe – w których produkty reakcji SO2 z absorbentem lub adsorbentem są składowane np. w wyrobiskach lub odprowadzane do środowiska (np. do morza),
  • półodpadowe – w których są otrzymywane produkty, które mogą być wykorzystane lub składowane, przy czym składowanie nie stwarza zagrożeń dla środowiska,
  • bezodpadowe – w których sorbenty są regenerowane i zawracane do procesu, a odzyskany dwutlenek siarki jest poddawany konwersji na produkty użyteczne (np. kwas siarkowy, siarka elementarna).